Sa Izvještajne sjednice Skupštine Ljekarske komore ZDK-a

Ove godine je Izvještajna skupština Ljekarske komore Zeničko - dobojskog kantona održana znatno kasnije u odnosu prethodne godine, 02.10.2014. godine. Sjednici je prisustvovalo 42 delegata od pozvanih 68 delegata. Predloženi izvještaji o finansijskom poslovanju i radu Komore tokom 2013. godine, Statut, Pravilnik o odgovornosti i Pravilnik o finansijskom poslovanju usvojeni su jednoglasno bez rasprave. 

Delegati Skupštine su uzeli aktivno učešće u raspravi kada je, kao redovna tačka Dnevnog reda, razmatrano rješavanje prostorija za rad Komore. Nakon opširne rasprave donesena je odluka da Izvršni odbor Komore formira Komisiju, te koloptira i neke delegate Skupštine, a kojoj će zadatak biti traženje adekvatnijeg prostora za rad Komore, a što ne uključuje samo kupovinu, već i mogućnost dobijanja prostora, kako su prostor obezbjedila i neka druga udruženja. Na prijedlog predsjednika Komore, donesena je odluka o povećanju članarine članovima Ljekarske komore sa 10 na 11 km.

Odluka stupa na snagu od 1. janura 2015. godine. 
Kako su odlučili delegati Skupštine, Komora i Sindikat doktora medicine i stomatologije ZDK-a ravnopravno učestvuju u organizaciji i participaciji za troškove godišnjeg Druženja doktora medicine i stomatologije. Kada je u pitanju rad Suda Komore i Tužitelja donesena je odluka da se angažuje pravno lice za potrebe ovih organa, kao i u drugim neophodnim situacijama za koje Izvršni odbor procijeni da je angažman istog potreban.