Bilten br.13 februar/veljača 2010

SADRŽAJ/CONTENT

RIJEČ PREDSJEDNIKA
PDF DOWNLOAD

TIMPANOPLASTKA SA OČUVANJEM MOSTIĆA Intact bridge tympanoplasty (Đenad Hodžić, Fahira Arnautović, Nermin Hrnčić)
PDF DOWNLOAD
 
PREVENTIVNA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA U ŠKOLSKIM ZUBNIM AMBULANTAMA (edukacija nastavnika, roditelja i djece)
PDF DOWNLOAD
 
KAKO NADOKNADITI MASIVNI GUBITAK KRVI U TOKU OPERATIVNOG ZAHVATA HOW TO REPLACE MASSIVE OPERATIVE BLOOD LOSS (Filipović Ranka)
PDF DOWNLOAD
 
19. novembar – Međunarodni dan hronične opstruktivne bolesti pluća 2008 (Smajil Durmišević)
PDF DOWNLOAD
 
TREND KRETANJA KVALITETA ZRAKA NA PODRUČJU GRADA ZENICE (1987. – 2007.) (Smajil Durmišević)
PDF DOWNLOAD
 
WORLD FOOD DAY 2008 Svjetska sigurnost hrane – Izazovi klimatskih promjena i bioenergija. (Smajil Durmišević)
PDF DOWNLOAD
 
KANTONALNI ZAVOD ZA MEDICINU RADA ZENICA
PDF DOWNLOAD
 
Sa Izborne skupštine održane 2.2.2008. godine
PDF DOWNLOAD
 
Stručni sastanak Sekcije otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga Federacije Bosne i Hercegovine
PDF DOWNLOAD
 
KAKO POSTATI DIO EVROPSKOG UDRUŽENJA KOMORA (CPME-a)
PDF DOWNLOAD
 
Neki od članova važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine...
PDF DOWNLOAD
 
DEPRESIVNI POREMEĆAJI SU ČEŠĆI KOD ŽENA NEGO KOD MUŠKARACA
PDF DOWNLOAD
 
KONGRESI 2009.
PDF DOWNLOAD